Das Radio sagt »Thank you for spending 550 million euros to the island.«